INFORMACJA

O USTAWOWYM SYSTEMIE GWARANTOWANIA DEPOZYTÓW

 

Depozyty gromadzone w Banku Spółdzielczym w Przasnyszu, tak jak w pozostałych bankach krajowych, są objęte polskim systemem gwarantowania przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, powołany ustawą z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 711 z późn. zm.), według następujących zasad:

1. Gwarancjom BFG podlegają środki pieniężne w walucie polskiej i walutach obcych zgromadzone przez następujących deponentów:

 1. osoby fizyczne;
 2. osoby prawne;
 3. szkolne kasy oszczędności i pracownicze kasy zapomogowo - pożyczkowe;
 4. jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną;

2. W przypadku rachunków bankowych prowadzonych dla spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej – deponentem jest ta spółka.

3. Gwarancjami BFG w 100 % objęte są depozyty zgromadzone w banku przez jedną osobę / jednego deponenta najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień zawieszenia działalności banku przez Komisję Nadzoru Finansowego i wystąpienia do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości (zwany dalej dniem zawieszenia działalności banku), do wysokości równowartości w złotych 100 000 euro, obliczanej według kursu średniego NBP z dnia zawieszenia działalności banku.

4. Środki pieniężne zgromadzone w banku traktowane są jako jeden depozyt, niezależnie od tego na ilu rachunkach deponent je zgromadził (np. posiada rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, rachunek bieżący oraz terminową lokatę oszczędnościową).

5. W przypadku rachunków wspólnych każdemu ze współposiadaczy rachunku przysługuje odrębna kwota gwarantowana w wysokości równowartości 100 000 euro.

6. Oprócz środków pieniężnych zgromadzonych na wszystkich imiennych rachunkach bankowych deponenta, wraz z należnymi odsetkami naliczonymi do dnia zawieszenia działalności banku zgodnie z oprocentowaniem wskazanym w umowie niezależnie od terminu ich wymagalności, w ramach limitu gwarancji gwarantowane są także:

 1. należności wynikające z innych czynności bankowych, potwierdzone imiennymi dokumentami wystawionymi przez Bank (m.in. przeprowadzanie rozliczeń bankowych, udzielanie gwarancji bankowych) lub imiennymi świadectwami depozytowymi, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
 2. należności z tytułu dyspozycji na wypadek śmierci oraz z tytułu kwot wydatkowanych na koszty pogrzebu posiadacza rachunku;

o ile należności te stały się wymagalne przed dniem zawieszenia działalności banku.

7. Gwarancjami BFG nie są objęte środki zdeponowane przez:

 1. Skarb Państwa i jego jednostki organizacyjne (np. centralna i terenowa administracja rządowa, policja, wojsko, państwowa straż pożarna);
 2. banki;
 3. spółki prowadzące giełdę, rynek pozagiełdowy lub alternatywny system obrotu, firmy inwestycyjne, zagraniczne firmy inwestycyjne, zagraniczne osoby prawne prowadzące działalność maklerską oraz Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;
 4. krajowe i zagraniczne zakłady ubezpieczeniowe i reasekuracji w rozumieniu ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny;
 5. narodowe fundusze inwestycyjne, firmy zarządzające w rozumieniu ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji;
 6. fundusze inwestycyjne, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, fundusze zagraniczne, spółki zarządzające, oddziały towarzystw inwestycyjnych w rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych;
 7. otwarte fundusze emerytalne, pracownicze fundusze emerytalne powszechne towarzystwa emerytalne oraz pracownicze towarzystwa emerytalne w rozumieniu ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych;
 8. spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo - Kredytową w rozumieniu ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych;
 9. członków zarządu i rady nadzorczej banku oraz osób pełniących w tym banku funkcje dyrektorów i zastępów dyrektorów w centrali banku jak również dyrektorów i zastępców dyrektorów oddziałów.

8. Gwarancjami BFG nie są objęte także produkty, w przypadku których bank jedynie pośredniczy w ich sprzedaży, jak np.: jednostki funduszy inwestycyjnych, polisy ubezpieczeniowe, obligacje skarbowe.